1. Πρωτόκολλο SSL

Το ζήτημα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων όπως και των χρηματοοικονομικών ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μεγίστης σημασίας για την εταιρεία FOODOMAS, εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γι’ αυτό λαμβάνει καθημερινά όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προστασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα όλων των διαδικτυακών επισκεπτών, εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης», είναι απόρρητα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα αυτή τους την ιδιότητα. Η ιστοσελίδα www.foodomas.gr, εφεξής «ESHOP», λειτουργεί με βάσει το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer, εφεξής SSL και κρυπτογράφηση 128 bit ώστε να διασφαλίζει τις ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Χρηστών/Πελατών. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι πληροφορίες που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να είναι αδύνατη η αποκάλυψη και η διασπορά, των στοιχείων που δηλώνονται στο ESHOP.

Η μέθοδος της κρυπτογράφησης SSL καθώς και της επίσης διαδεδομένης Transport Layer Security, εφεξής TLS είναι οι πλέον διαδεδομένες μέθοδοι προστασίας και ασφαλής κρυπτογράφησης δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ διαδικτυακών εξυπηρετητών, εφεξής «Web Server» και Χρηστών. Με τις μεθόδους κρυπτογράφησης SSL/TLS όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ένας Χρήστης, κρυπτογραφούνται από τον Web Server της ιστοσελίδας που βρίσκεται ο Χρήστης πριν την αποστολή τους και αντίστοιχα αποκρυπτογραφούνται από τον Web Server του αποδέκτη που χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα κρυπτογράφησης. Η διαδικασία ελέγχου αποστολής και λήψης κρυπτογραφημένων δεδομένων προστατεύεται σε συνεργασία με μία παγκόσμια αποδεκτή αρχή πιστοποίησης που ελέγχει συνεχώς εάν τα δεδομένα κατά την διαδρομή τους έχουν αποκαλυφθεί ή αλλοιωθεί.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία είναι πιστοποιημένη κατά PCI DSS, ένα πρότυπο ασφαλείας το οποίο είναι διαπιστευμένο και κατάλληλο για επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και πληροφορίες.

 
2. Επιβεβαίωση ασφάλειας Χρήστη/Πελάτη

Η επιβεβαίωση πρόσβασης του Χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό γίνεται μόνο εφόσον καταχωρηθούν σωστά ο κωδικός εισόδου, εφεξής “Username” και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας, εφεξής «Password» που έχει αποκτήσει, κατά τη διάρκεια εγγραφής μέλους στο ESHOP (βλέπε «Όροι προϋποθέσεων αγορών»). Η διαδικασία εισόδου του Χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό επιτυγχάνεται με ασφάλεια λόγω της χρήσης κρυπτογράφησης SSL των στοιχείων που καταχωρεί. Ο Χρήστης μπορεί να αλλάζει το Password όποτε το επιθυμεί. Μετά από κάθε αλλαγή Password αυτός κρυπτογραφείται αυτόματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο του Χρήστη. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται έτσι ώστε ο Χρήστης να είναι ο μοναδικός που γνωρίζει το Password του λογαριασμού του και γι’ αυτό είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι τρίτων για τη διασφάλιση της μυστικότητας. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση που το Password του λογαριασμού του γνωστοποιηθεί ή αποκτηθεί παράνομα, από τρίτα πρόσωπα, διαφορετικά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την χρήση του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα καθώς και για τις περαιτέρω συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν. Είναι πολιτική και υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να μη δημοσιοποιεί πληροφορίες ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη με κανέναν τρόπο, ακριβώς για το λόγο αυτό όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Χρήστης κρυπτογραφούνται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.


3. Προσωπικά Δεδομένα (Ν. 2472/1997)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αποδέκτης στοιχείων Προσωπικών Δεδομένων (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κ.λπ.)  είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας βάσει του Ν. 2472/1997. Ο Χρήστης που επισκέπτεται το ESHOP και αποφασίζει να αγοράσει προϊόντα ή/και υπηρεσίες πρέπει απαραίτητα να δηλώσει πληροφορίες που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται αυτομάτως σε αρχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή. Είναι ευθύνη του Χρήστη η εγκυρότητα, ακρίβεια και γνησιότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αποκάλυψη αρχείων ή Προσωπικών Δεδομένων που κατέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις Δημόσιες Αρχές εφαρμόζεται μόνο κατόπιν Δικαστικής εντολής ή αυτεπάγγελτης εφαρμογής του Νόμου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη, στα όρια των υποχρεώσεων της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να δημιουργεί γενικές στατικές λίστες πωλήσεων, χωρίς προσωπικά στοιχεία Χρηστών ή Πελατών με τις οποίες θα ενημερώνει τους προμηθευτές της για εμπορικούς σκοπούς. Η προσαρμογή και βελτίωση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Χρηστών/Πελατών, είναι μόνιμος στρατηγικός της στόχος. Ο Χρήστης/Πελάτης συναινεί και αποδέχεται για το σκοπό αυτό, την επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών του δεδομένων στο βαθμό που αυτό δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε μορφής αναγνώριση της ταυτότητάς του. Ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε επιχειρήσεις ατομικές ή πολυμετοχικές με έδρα την Ελλάδα ή άλλες χώρες, με στόχο συναφή με αυτόν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό της άμεσης διαφήμισης ή εμπορίας προϊόντων ή/και υπηρεσιών. O Χρήστης αποδέχεται ρητώς και συναινεί στη γνωστοποίηση των δεδομένων που εμπεριέχονται στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με αποδέκτες τις ανωτέρω εταιρείες. Η μεταφορά και διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως προς την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια που παρέχεται, τη δεδομένη χρονική διάρκεια που θα πραγματοποιηθεί.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο του, των Προσωπικών Δεδομένων, με σκοπό τη διόρθωση, διαγραφή καθώς και την υποβολή αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων του. Η συγκατάθεση του Χρήστη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή το αποφασίσει. Η ανάκληση μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε με την αποστολή, συστημένης ή courier υπογεγραμμένης επιστολής στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (FOODOMAS Μ.Ι.Κ.Ε., Κλεισθένους 15 – Αθήνα 10552, Αττική) είτε με την αποστολή email από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό email που έχει δηλώσει ο Χρήστης/Πελάτης κατά την εγγραφή μέλους στο ESHOP,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής μέλους στο ESHOP (βλέπε «Όροι προϋποθέσεων αγορών») παρέχεται η δυνατότητα στον Χρήστη να επιλέξει να ενημερώνεται για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που μπορεί να αγοράσει, προσφορές ή την αποστολή άλλων διαφημιστικών μηνυμάτων είτε στην ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνσή του είτε δια τηλεφώνου. Αντίστοιχα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει καταχρηστική χρήση αυτού του δικαιώματος. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί να διακόψει τη λήψη αυτών των μηνυμάτων. Το ιστορικό πλοήγησης του Χρήστη ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για διαφημιστικές λόγους σε διαδικτυακούς ιστότοπους τρίτων εκτός του ESHOP της.


4. Χρήση αρχείων αποθήκευσης, cookies

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάγνωσης και αποθήκευσης δεδομένων επίσκεψης φυλλομετρητών ιστοσελίδων, εφεξής «Cookies». Ο Χρήστης έχει δικαίωμα είτε να απενεργοποιήσει την λειτουργία των Cookies είτε να αποχωρήσει από το ESHOP.

Η λειτουργία των Cookies είναι να αποθηκεύουν πληροφορίες στην ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη κατά την περιήγησή του στις ιστοσελίδες που επιλέγει, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία, την ώρα, το είδος περιεχομένου καθώς και έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη ώστε να μπορεί το ESHOP να προσαρμόζεται και να βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη στις ιστοσελίδες του.

Με την χρήση των Cookies ο Χρήστης απελευθερώνει χρόνο προς όφελός του, όπως για παράδειγμα από την επανάληψη επαλήθευσης των προσωπικών του στοιχείων όταν αλλάζει ιστοσελίδα παραμένοντας όμως στο ESHOP. Στην αποφυγή επαναληπτικής πληκτρολόγησης επιλογών αναζητήσεων καθώς και στην χρήση φίλτρων προτιμήσεων πλοήγησης.

Η λειτουργία των Cookies βοηθάει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προτείνει στον Χρήστη πληροφορίες για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που είναι βασισμένες στις επιθυμητές επιλογές του. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές ιστοσελίδων, εφεξής «Web Browser» επιτρέπουν τη διαγραφή των Cookies ή εμποδίζουν τη λειτουργία τους μελλοντικά κατά την επίσκεψη του Χρήστη στο ESHOP, όμως η ενέργεια αυτή ενδέχεται να μειώσει την εμπειρία απόλαυσης του επισκέπτη.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση διαφοράς είτε μέρους είτε όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων αγορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.